Er zijn momenteel geen aanbiedingen beschikbaar.

Herroepingsrecht

1. Wij aanvaarden de bestellingen van de jaartallen vermeld op onze prijslijst, voor zover onze voorraad strekt. Zo het door de clïent besteld jaartal niet meer voorradig zou zijn, behouden wij ons het recht voor een ander jaartal le leveren tegen zijn normale prijs.
2. De koper is door de ondertekening van huidige bestelling onvoorwaardelijk gebonden. Hij zal echter de mogelijkheid hebben om van zijn bestelling af te zien per aangetekend schrijven, met ontvangstbewijs, verstuurd binnen de zeven werkdagen te rekenen vanaf de dag volgend op deze van de ondertekening van de bestelling.
3.  De koper zal door onze vennootschap of door de vervoerder verwittigd worden van de datum der levering. Hij is gehouden onmiddellijk elke verhindering te melden.
4. Al onze koopwaren zijn kontant betaalbaar bij de levering. Bij niet-betaling tegen ontvangst zullen de koopwaren niet geleverd worden en zullen ze ons worden teruggestuurd, waarbij de koper gehouden zal zijn tot het betalen van de vervoerkosten.
5. Iedere klacht betreffende de niet conformiteit van de geleverde koopwaren dient imperatief te worden vermeld op de leveringsdocumenten van de vervoerder. Elke klacht die nadien zou worden geformuleerd zonder vermeld te zijn geweest op deze dokumenten, zal als onontvankelijk worden beschouwd zo het voorwerp van deze klacht bij de levering had kunnen opgemerkt worden. Iedere klacht voor een reden die niet bij de levering had kunnen worden opgemerkt zal imperatie aan onze vennootschap dienen te worden kenbaar gemaakt bij aangetekend schrijven binnen de drie dagen na de levering. Na deze termijn zal geen enkele klacht nog worden aanvaard.
6. Bij terugzending van de goederen naar de vennootschap, zal de volledige som van het vervoer ten laste van de kopen zijn.
7. In geval van niet betaling van de facturen lopen de conventionele intresten vanaf de vervaldag en zonder voorafgaandelijke ingebrekstelling aan de conventionele rentevoet van 1% per maand
8. Bovendien wordt na ingebrekestelling het nog verschuldigde bedrag verhoogd met 20 % ten titel van forfaitaire schadevergoeding met een min van 75 €
9. Vertraging in de levering kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding
10. De verkoper blijft eigenaar van de goederen tot aan de volledige betaling  ( taksen en kosten inclusief)
11. In geval van geschil of betwisting van welke aard ook , zijn alleen de Rechtbank van Brugge bevoegd.